Posts Tagged ‘Contractenrecht’

Muziekcontracten

  • februari 5th, 2012

In het verleden ben ik al eens ingegaan op de uitleg van exploitatieovereenkomsten waarbij muziekauteurs en uitvoerende kunstenaars contractspartij zijn. In algemene zin kunnen zij onder bepaalde omstandigheden bescherming genieten tegen een al te ondoordachte over- dracht van auteursrechten respectievelijk naburige rechten. In mijn vorige bijdrage zijn in algemene zin contractsvrijheid, interpretatie en uitleg van contracten, onderhandelen en het afbreken van onderhandelingen als ook het gebruik van algemene voorwaarden aan bod gekomen. In deze bijdrage loop ik in vogelvlucht een…

Grote en kleine lettertjes

  • november 11th, 2011

In de muziekindustrie wordt een veelheid aan contracten gesloten. Denk aan contracten op het gebied van publishing, (artiesten)management en boekingen, artiestenovereenkomsten, producers-, distributie- en licentiecontracten. In veel gevallen worden afspraken schriftelijk vastgelegd, maar soms ook niet. Als het goed blijft gaan lijkt er dan niet veel aan de hand te zijn. Als er na verloop van tijd frictie ontstaat, kan er achteraf een hoop gedoe ontstaan, met name bij mondeling gemaakte afspraken. In deze bijdrage stip ik enkele valkuilen aan…

Beats me! Hollandse nieuwe: illegaal downloaden

  • mei 14th, 2011

Vlak voor het moment dat het eerste vaatje Hollandse Nieuwe haring geveild gaat worden, heeft staatsecretaris Fred Teeven tot een van de speerpunten van zijn beleid gemaakt dat downloaden uit illegale bron voortaan als illegaal gezien moet (gaan) worden, zelfs als het gaat om downloaden voor privé gebruik. Teeven wil 1) het downloaden zonder toestemming van de rechthebbenden illegaal verklaren, 2) dit illegaal downloaden aanpakken en 3) de privé- of thuiskopieregeling aanpassen. In de eerste Beats Me! van dit jaar…

Beats me! Zoekt en gij zult vinden

  • februari 9th, 2011

In artiestencontracten is vaak een onderzoeksrecht voor de artiest opgenomen, ook wel auditrecht genoemd. Wat kan je als artiest nu met zo’n onderzoeksrecht? Een vrij standaard auditclausule ziet er zo ongeveer als volgt uit: “De ARTIEST heeft het recht om de aan hem gedane afrekeningen te laten controleren door een onafhankelijke registeraccountant. Indien meer dan 3 jaar is verstreken nadat een afrekening over een betreffend contractjaar door ARTIEST is ontvangen, vervalt het recht van ARTIEST om de juistheid daarvan te…

Beats me! De boeker gebakken

  • januari 4th, 2011

Een rechtsvraag die de afgelopen jaren steeds meer aandacht heeft gekregen en dit jaar wel eens een hot topic zou kunnen worden, is of de contractuele relatie tussen boeker en artiest als een agentuurovereenkomst aangemerkt zou kunnen worden. Anders gezegd: is een boeker te vergelijken met een agent die bemiddelt bij het aangaan van optreed- of boekingsovereenkomsten? Het antwoord op deze vraag hangt steeds af van de concrete omstandigheden van het geval. Indien boeker en artiest schriftelijke afspraken hebben gemaakt,…

Bescherming tegen ondoordachte rechtenverlening

  • april 19th, 2010

De muziekindustrie is één van de takken van sport waarin de technologische ontwikke- lingen de laatste jaren bijzonder hard zijn gegaan. Grammofoonplaten, cassettes en cd’s lijken welhaast steeds meer de fysieke muziekdragers van “toen” te worden en verlie- zen meer en meer terrein aan de minuscule immateriële muziekdeeltjes die vandaag de dag supersnel en draadloos van hand tot hand gaan. Downloaden, uploaden, streamen, filesharen, peer-to-peer netwerken, mp3- en mp4-files, embedden, bluetooth, GPRS, ringbacktones en user generated content, het zijn termen…

Muziekrechten als speelbal bij faillissement

  • oktober 18th, 2009

In de vorige Muziekwereld ben ik ingegaan op de uitoefening van muziek- licenties door licentienemers bij faillissementen van licentiegevers en de mogelijke implicaties op dit punt van het zogeheten Nebula arrest2 van de Hoge Raad. Gebleken is dat een aan een licentienemer verleende muziek- licentie lang niet altijd ongestoord uitgeoefend kan worden als de licentie- gever onverhoopt failliet gaat. De aanhoudende wereldwijde financiële crisis en de recente ondergang van The Entertainment Group (TEG) onderstrepen dat mogelijke faillissementen ook in de…

Beats me! Loonslaven

  • oktober 9th, 2009

Het komt regelmatig voor dat beginnende artiesten tijdens hun studie een bijbaan of stageplaats hebben in de muziekindustrie, bijvoorbeeld bij een platenlabel. Niet zelden zal aan deze artiesten gevraagd worden om iets creatiefs te doen, variërend van het helpen bij het afmixen van muziekproducties tot het ontwerpen van artwork, logo’s en de grafische vormgeving van websites. Ook kunnen zaken door elkaar gaan lopen. Denk aan de werkstudent die bij een platenlabel werkt en ook nog in een eigen band zit…

Zijn muzieklicenties faillissementsproof?

  • augustus 9th, 2009

In een tijd van wereldwijde financiële crisis gaan talloze ondernemingen failliet. Ook ondernemingen in en om de muziekindustrie merken de gevolgen van deze crisis. De financiële crisis en de omstandigheid dat de traditionele muziekindustrie steeds verder achterop dreigt te raken bij de voortschrijdende technologische ontwikkelingen en de daaruit voortvloeiende nieuwe businessmodellen, maken het niet geheel ondenkbaar dat het aantal fail- lissementen in de muziekindustrie verder zal toenemen. De muziekindustrie is bij uitstek een exploitatienetwerk dat voor een belangrijk deel is…

Use it or lose it

  • april 17th, 2009

Muziekuitgavecontracten, ook wel publishing contracten genoemd, worden doorgaans voor een bepaalde periode aangegaan. Wat nu als de muziekauteur tussentijds, ruim vóór het verstrijken van de initiële looptijd, van het contract af wil omdat hij of zij ontevreden is over de prestaties van de muziekuitgever? Is ontbinding dan gerechtvaardigd, en zo ja, wat zijn de rechtsgevolgen? In deze bijdrage staat de tussentijdse buitengerechtelijke ontbinding van muziekuitgavecontracten centraal en wordt aandacht besteed aan de speciale PALM/NMUV/BS-ontbindingsprocedure en de mogelijke consequenties voor de…

Page 1of 2: 1 2